Tuesday, December 19, 2006

Een nacht , enkele toeristen per vliegtuig over de polders

Behendig als een gordeldier begeeft
de avond zich over de erven. Bedreven
legt de fokker nog een laatste hand
omheen de spenen van een laatste rund.
Dit wijst de bieten op de nachtvorst die nu naakt
en noopt hen tot bescherming onder ’t loof.


Daarboven, afstand houdend, een oude fokker.
Van onderuit volkomen onwaarneembaar staren vijf,
zes luchttoeristen door de kleine ramen
die zij gestaag, door middel van de ruggen
hunner handen, van damp ontdoen.
Bewust van zijn aanwezigheid slechts door zijn stem,
nog dikwerf overstemd dan door het ratelen der motor,
horen zij, bitsig bijna door de koude,
het relaas aan van hun gids:


‘ Kijkt U beneden, diep onderliggend.
Ziet U daar niet het door een olielamp
slechts schaars verlichte raam? Welnu,
daarachter zit de boer en nut als
avondmaal twee borden pap en vlees,
terwijl zich in zijn hoofd nu reeds
de mest bevindt die hij zal proeven,
morgen, met de vingertip, en dan zal
laten gutsen op de velden, waar hij
het volgend jaar zijn brood van oogsten zal.


Als U nog even wacht, ons tuig
nog eenmaal cirkelt in de nacht,
ziet U hoe hij na een gebed naar bed toegaat.
Nu worden polders als de dood! Vergeef ons dus
dat wij U noden dra de weg terug te kiezen naar
het aërodroom. Vergeet geen fooi voor de piloot! ‘


Marc Coene

( dit gedicht verscheen eerder in het tijdschrift ' De Brakke Hond ')


A night, single tourists per airplane over the polders

( a computer translation from Dutch into English )

Adroit as a belt animal proceeds
the evening over the estates. The breeder lays committed yet
a last hand about the nipples of a last cow.
This most wisely the dabbed
on the night sovereign that now naked and
prompts them till protection under the foliage.


Up there, distance holding, an old fokker.
From out completely on where take bar stare five,
six air tourists through the small rams that they
steady, through means of the backs of their hands,
of steam strip. Conscious of its presence
only through its voice, yet often
drowned out then through the rattling of the motor,
hear they, bitsig almost through
the cold, the account at of their guide:


'YOU look below, deeply underlying.
Do YOU not see that it through an
oil lamp only sparingly lighted window?
Well then, behind that sit the farmer and
use as dinner two plates dress and meat,
while self in its head now already the manure
finds that he will taste, tomorrow,
with the finger tip, and then will let
gush on the fields,where he it next year
its bread of harvests will.


If YOU yet even watch, us harness yet
once circles in the night, see YOU how he
after a prayer to bed closes. Now polders become
as the dead! Forgive us thus that we YOU urge soon
the way back to choose to the airport.
Forgets no tip for the pilot! '
Heben Sie eine Nacht Touristen pro Flugzeug über dem polders heraus
(Eine Computerübersetzung von holländischem in Englisch)


Geschickt, während ein Bandtier fortfährt

Den Abend über den Besitzen. Der Züchter legt eingesetzt noch
Eine letzte Hand um die Brustwarzen von einer letzten Kuh.
Dieses meiste weise hat das geklapst
An der Nacht Souverän der jetzt nackt und
Anforderungszeichen sie bis Schutz unter dem Laub.


Auf dort, haltend Entfernung, ein alt fokker.

Von aus vollständig, auf wo Stabstarrblick fünf nimmt,
Sechs Lüftetouristen durch die kleine RAM die sie
Halten Sie, durch Mittel von den Rückseiten von ihren Händen, fest
Von Dampfstreifen. Bewusst von seiner Anwesenheit
Nur durch seine Stimme, noch oft
Übertönt dann durch den Klappern vom Motor,
Hören Sie sie, bitsig fast durch
Die Kälte, das Konto an von ihrem Führer:


‚SIE schauen unten an, liegend tief zu Grunde.

Macht SIE sehen nicht dass es durch ein
Öllampe hat nur sparsam Fenster angezündet?
Gut dann hinter, dass der Landwirt und sitzt
Benutzt, während Abendessen zwei Platten und Fleisch ankleiden,
Während Selbst in seinem Kopf jetzt schon der Dung
Funde, dass er schmecken wird, morgen
Mit der Fingerspitze und wird dann lassen
Strömen Sie auf den Feldern hervor, wo er es nächstes Jahr
Sein Brot der Ernten werden.


Wenn SIE noch sogar zuschauen, machen uns nutzbar noch

Nachdem Kreise in der Nacht, SIEHE wie er
Nachdem ein Gebet zu Bett schließt. Jetzt polders werden
Als die Verstorbenen! Vergeben Sie uns folglich, dass wir SIE bald drängen
Der Rückweg, die Wahl der Flughafen zu treffen.
Vergisst keine Spitze für den Piloten! ‚

Wednesday, November 15, 2006

De behendigheid van een loom man en twee koorden

Een loom man blijkt plotsklaps één en al
behendigheid vanaf het ogenblik dat men hem
gaat voorzien van enkele koorden
waarmee men hem vervolgens vrij laat in
een oneindige variatie van eenvoudige
maar ook meer ingewikkelde bewegingen.

Door de gebruikmaking van die twee hem
aangeboden en tot zijn eigen ontsteltenis overal
rondom het middel, armen, benen , nek of zelfs
rond andere organen als daar zijn die der
spijsvertering gewonden koorden worden zijn
voordien zo lompe handelingen op slag verheven
tot de verfijnde pirouettes van een
bedreven en welgevormde balletdanseres.

Het is van een groot openbaar nut, dit
uitgestrekte domein aan onbegrensde mogelijkheden
dat wordt verwezenlijkt: één en al
behendigheid. ’t Ligt nu zelfs ten volle
binnen het bereik van hen die
van tevoren nooit daarop waren bedacht.

Marc Coene


The adroitness of a sluggish man and two cords
( a computer translation from Dutch into English )


A sluggish man appeared sudden slap one and all

adroitness from the moment, that one
him will foresee ofsingle cords,
with which one him then freely let in
an infinite varition of simple
only also more complicated movements.

Through the use of that two him

offered and until its own dismay everywhere
around the means, arms, bones, neck or even
around other organs as that are that of
the digestion wounded cords become
his before so clumsy trade on blow raised
till the refined pirouettes of a
committed and shapely ballet dancer.

It is becomes realizes of a large public use, this

vast domain at unlimited possibilities
that becomes realized : One and all
adroitness. It do never lies were considered
now even to full within the reach
of them that of before on that.

L'abilitá di un uomo lento e due corde
(una traduzione di computer da inglesi in italiano)

Un uomo lento è apparso lo schiaffo improvviso
tutti senza eccezioni abilitá dal momento,
che un lui prevedrà di corde sole,
con cui un lui liberamente
fa entrarepoi un varition infinito
di semplice soltanto anche più movimenti complicati.

Attraverso l'uso di che due lui ha offerto e fino
alla sua propria costernazione ovunque
intorno i mezzi, i braccii, le ossa, il collo o anche
intorno gli altriorgani che sono come che della
digestione corde ferite diventano è il mestiere
prima cosí goffo sul colpo alzato fino
alle piroette raffinate di un ballerino
diballetto affidato e forma.

È diventa realizza di un grand'uso pubblico, questo
dominio vasto alle possibilitì
illimitate ciò: Tutti senza eccezioni l'abilitá.
Non mai fa delle Bugie sonostato adesso considerate
anche a pieno entro la portata
di loro che di prima su ciò.


Wednesday, October 04, 2006

Ik had met de markt alles en

Ik had met de markt alles en
niets gemeen — alles, dat ik er
tevens aanwezig was en, als ware het,
niets, daar ik er geen koopwaar bezat.


Maar men legde het uit en de
bewoordingen waren overvloedig
en, boven al, bewoog ik mij en men
achtte mij gekant tegen de economische


Beginselen. Indien U mocht vernemen,
hoe groot mijn aanbesteding er was, hoe
meewarig des verkopers verlokkingen — maar
U stond er niet en ook, zou ik er U niet kopen.


Marc CoeneI had with the market everything and
(a computer translation into English)


I had was with the market everything and
nothing nastily — everything, that I it
also person present and were owned,
if it, nothing, that I it no merchandise.

But one laid the from and the
wordings were abundant
and, above already, moved I me and one
considered me opposed to the economic

Principles. When YOU might learn,
how large my tender there was, how
pityingly of the sellers temptations —only
YOU stood there not and also, will I there YOU do not buy.Tuve con el todo de mercadotecnia y
(una traducción de la computadora al español)

Había estado con el todo
y nada de mercadotecnia desagradablemente — todo,
que yo también presente de persona
y se poseyeron, si, nada, que yo no mercancías.

Pero uno colocó el de y
los fraseos eran abundantes
y, encima de ya, movió yo mí y uno me
consideró me opuse al económico

Principios. Cuándo USTED quizás aprenda,
cuán grande mi licitación había, cuán
compadecer de las tentaciones de vendedores —sólo
USTED se paró allí no y también, hace yo allí USTED no compra.Thursday, September 21, 2006

Lintropem diem !

Eert komt en koter os er dolt endwaalt :
er bleef termaal entalmen, bocht erbloes.
Vermeet, on miet erblaten vor entalm,
erskiekt em… en ermaalten von erfniet.

Do obeltem eskaten von erborm,
es bikt den ommel en ervondem klaar.
Dos, lagentem, es ennem bormt enklaagt,
evorem ennem klasem vok estakt.

Lintropen diem! Lintropen diem enpalmt!
Lintropem diem, erpoment ien dembloes.
Lintropen diem erpommet ien enspalmt,
oenkoter diem, emplo derblaffem dalt.


Marc Coene


Lintropem doomed!
( a computer translation from Dutch into English )

Honors comes and wanders koter os there endwaalt:
There remained termaal entalmen, curve erbloes.
Vermeet, on measured erblaten be springy entalm,
erskiekt em… and ermaalten vonerfniet.

Thu obeltem eskaten von erborm,
ash bikt the ommel and ervondem ready.
Thu, lagentem, ash ennem bormt enklaagt,
evorem ennem klasem vok estakt.

Lintropen doomed! Lintropen doomed enpalmt!
Lintropem doomed, erpoment ien dembloes.
Lintropen doomed doomed erpommet ien enspalmt,
oenkoter, goes down emplo derblaffem.


Lintropem dømt ! (en dataoversettelse fra Engelsk inn i Norsk)

ærer kommer og vandrer koter os der endwaalt : Der forblitt termaal entalmen, kurve erbloes. Vermeet, på målt erblaten er elastisk entalm, erskiekt em… og ermaalten vonerfniet.

Thu obeltem eskaten von erborm, ask bikt ommel og ervondem beredt. Thu, lagentem, ask ennem bormt enklaagt, evorem ennemklasem vok estakt.

Lintropen dømt ! Lintropen dømt enpalmt ! Lintropem dømt, erpoment ien dembloes. Lintropen dømt fortapt erpommet ien enspalmt, oenkoter, drar ned emplo derblaffem.
Saturday, August 05, 2006

Poema

De poema, die mijn eerstgeborene was
en die zich sluipend donkere ogen kijkt
is volwaardig heerser
en danig zwak is zijn adem.

Hij vermomt zich duister.
Glinsterend is zijn gebit als sneeuw,
zijn tanden vlammend als kleine mussen
en sluw is de morgen die zijn oren spitst.

Asgrauw brandend is het woud
en de poema verroert.
Harig blauw in het oerwoud wordt zijn schreeuw
koud.

Marc Coene


Puma
( a computer translation from Dutch into English )


The puma that was my firstly born
and that self dark eyes crept looks
is full ruler
and soundly weak is its breath.

He disguises self dark.
Sparkling is its teeth as snow,
its teeth blazing as small sparrows
and sly is the morning that its ears most pointed.

Ashen burning is the forest
and moves the puma.
Hairy blue in the jungle its scream becomes
cold.Puma
(une traduction informatique de l'anglais dans français)


Le puma qui était mon premièrement né
et que soi yeux sombres regards rampés
sont le dirigeant plein
et solidement faible est son souffle.

Il soi déguise l'obscurité.

Etinceler est ses dents comme sa neige,
ses dents flamboyant comme les petits moineaux
et rusé est le matin qui ses oreilles le plus pointu.

Brûler terreux est la forêt
et déplace le puma.
Le bleu poilu dans la jungle
son cri devient
froid.

Friday, July 21, 2006

Bij het aanschouwen van een kokosmat

Van alle exotica die de Belgische
woonkamer rijk is spant nu de
kokosmat toch wel de kroon.

Vervaardigd uit de beharing van deze
hologige Koning van het Oerwoud,
koloniaal herinneringsmiddel bij uitstek.

Wij Belgen, wij bezitten wel niet dat
ritmische tamtamgevoel van de neger,
maar zo gevoelig in onze woonkamer

Ontfermen wij ons over de kokosmat,
drager van den verre vreemde,
zoolreinigingsmiddel bij uitstek.

Marc Coene


By the contemplating of a coco mat
( a computer translation from Dutch into English )


Of all exotica that the Belgian
living room realm is stretches now
the coco mat surely the crown.

Made from the hair of this
hollow eyed King of the Jungle,
colonial memories means pre-eminently.

We Belgians, we own well not that
rhythmical tamtam feel of the black,
but so sensitively in our living room

We take care of us over the coco mat,
bearer of the far strange,
sole cleanings means pre-eminently.到了一個椰子樹墊子的沉思所有新奇事物中那比利時客廳王國現在是伸展椰子樹墊子確實王冠。由叢林,
(從進到繁體中文的英語的一個電腦翻譯)


殖民地記憶的這空洞有眼的國王的頭髮製成意味著卓越。我們比利時人,

我們自己好地不那麼合拍的塔姆塔姆錫青銅對黑人有感受,

但是很敏感地在我們的客廳我們在椰子樹墊子上照顧我們,大大奇怪,惟一的清掃的持有者意味著卓越。

Saturday, June 10, 2006

De regel van drie

Ik weet
dat dichters
gekken zijn.


Gelukkig
ben ik
een slechte dichter.


Een slechte gek
is er
twee waard.


Marc CoeneThe rule of three


I know that
poets
are lunatics.


Happily
I am
a bad poet.


A bad lunatic
is worth
two of them.


( a computer translation from English into Spanish )


La regla de tresSé que
poetas
son locos.

Felizmente
soy un
poeta malo.

Un loco malo
vale dos
de ellos.(una traducción de la computadora de inglés en español)Tuesday, May 23, 2006

De redding

Het verkrampte gelaat van de drenkeling
na een spoeling der longen. Het wentelen
van schroefwier en natollen van rubberband.
Plus nog een lichte dronkenschap.

Vertraging door veel remming
doch te weinig.
Met die gezellige avond
geleiachtig nog in flitsen.

Kabels en rubberboten.
Water, buiten, maar het lijkt meer nog binnen.
Ach verstoring! Men redt
maar wie redt men en waaruit.

Marc CoeneThe rescue ( a computer translation from Dutch into English )


The contorted face of the drowning person

after a rinsing of the lungs. The turning of screwweed
and counted of rubber tire.
Plus yet a light drunkenness.

Delay through many restraint

but too little.
With that pleasant evening
jellylike yet in flash.

Cables and rubber boats.

Water, outside, but it appears more yet in.
Oh disturbance! One saves but
who saves one and from which.


Спасение (компьютерный перевод с английского языка в русского)

Искаженное лицо тонущего человека
после
ополаскивания легких. Превращение сорняка винта
и считаемый(подсчитанный) каучукасвязь(галстук).
Плюс все же легкое опьянение.

Задержка через многую сдержанность,
но слишком мало.
С тем приятным вечерним желе
подобно все же во вспышке.

Кабели и резиновые лодки(теплоходы).
Вода, снаружи, но это появляется более все же в.
О волнение! Каждый экономит(спасает), но кто
экономит(спасает) один и от который.Thursday, April 06, 2006

Het hoopvolle wachten van Aïka en Tronka

Hoopvol wachtten Aïka en Tronka aan de vijver.
Moe waren zij gespeeld en zwaar de oogleden.
Tegen vermoeidheid hadden zij geen verhaal,
hun grootvader was er niet, hij kende de verhalen.

Toen kwam de slaap dus en ook kwam een boot.
Lanka, Lanka! De grootvader kwam eraan.
Honderden verhalen en honderden jaren en toch,
kijk, hoe soepel zijn pagaai door het water.

Hij meerde aan, de oude man Lanka,
hoopvol zag hij Aïka en Tronka aan de vijver.
Waren zij niet de kinderen van zijn kinderen?
Waren zij niet de houders van zijn dromen?

Toen ging hij slaan, toen ging hij slaan,
ach, wat maakte slapen dom. En dom mocht hij ze niet.
Zij zagen de grootvader van honderden verhalen
en zij aanhoorden ze weerom, wat een weemoed!

En slagen en slagen en een riem,
van leder was de riem en van leder ook
het gelaat van de oude man Lanka en
hulpeloos de kinderen Aïka en Tronka aan de vijver.

Hoelang hoorden zij zijn verhalen en hoelang nog,
de verhalen van de vulkaan naast de hut van oude Lanka.
Ach, wat was hij droevig de man en
wat een verleden, wat had men hem gedaan.

En de wijn van Lanka, rood was hij van bloed en veel!
Pezig zijn armen en snedig zijn oordeel
over Aïka en Tronka, kinderen aan de vijver.
Nog sloeg hij en het werd nacht.

Aïka en Tronka, zij wachtten geduldig
en hoe hielden zij van hem. Maar toch duwden zij,
Aïka en Tronka, in de vijver de oude man.
Ach dronken Lanka! Ach verdronken Lanka!


Marc Coene

Uit de Ulta Mulkenta cyclus
The hopeful watches of Aïka and Tronka ( a computer translation from Dutch into English )Hopeful watches Aïka and Tronka at the pond.
Tiredly they had been played and heavy the eyelids.
Against tiredness she no story, their grandfather
there was not had knew, he the stories.

When the sleep came thus and also a boat came.
Lanka, Lanka! The grandfather came to it.
Hundred stories and hundred years and really, view,
how smoothly its paddle through the water.

He moored, the old man Lanka,
he hopeful saw Aïka and Tronka at the pond.
Were they not the children of its children?
Were they not the holders of its dreams?

When he wanted to hit, wanted to hit when he,
made oh, what temples cathedral. And stupidly he did not may she.
They saw the grandfather of hundred
stories and they listened to she again, what a melancholy!

And succeed and succeed and was the strap a strap,
of more sorrow and of more sorrow also the face of the old
man Lanka and helplessly the children
Aïka and Tronka at the pond.

How long they heard are stories and how long yet,
the stories of the volcano next to the cabin of old Lanka.
Oh, what he was sad the man
and what a past, what had one him done.

And the wine of Lanka, red was he of blood and many!
Stringy its arms and smart its judgement over
Aïka and Tronka, children at the pond.
Yet he and it hit became night.

Aïka and Tronka, they watches patient and how loved they him.
Only really pushed she, Aïka and Tronka,
in the pond the old man.
Oh Lanka drank! Oh drowned Lanka!

From the Ulta Mulkenta cycleOs relógios esperançosos de Aïka e Tronka ( uma tradução de computador de inglês em português )


Aïka esperançoso de relógios e Tronka no tanque.
O Tiredly que eles têm sido jogados e pesado as pálpebras. Contra cansaço ela nenhuma história, seu avô não há tinham sabido, ele as histórias.

Quando o sono veio assim e também um barco veio. Lanka, Lanka! O pente de avô a ele. Cem histórias e cem anos e realmente, vêem, como lisamente seu remo pela água.

Amarrou, o Lanka velho de homem, ele esperançoso via Aïka e Tronka no tanque. Eles não eram as crianças de seuas crianças? Eles não eram os possuidores de seus sonhos?

Quando quis bater em, quis bater em quando ele, feito oh, que catedral de templos. E estupidamente ele não pôde ela. Viam o avô de cem histórias e elesescutaram ela outra vez, o que uma melancolia!

E prospere e prospera e era a tira uma tira, de mais tristeza e de mais tristeza também o rosto do Lanka velhode homem e desamparadamente o Aïka de crianças e Tronka no tanque.

Como longo ouviram são histórias e como longo ainda, as histórias do vulcão ao lado da cabana de Lanka velho. Oh, o que ele ficavatriste o homem e o que um passado, o que teve um o feito.

E o vinho de Lanka, vermelho era ele de sangue e muitos! Com fios os seus braços e esperto seu juízo sobre Aïka e Tronka, crianças no tanque. Mas ele ebate em tornar-se noite.

O Aïka e Tronka, eles observa paciente e como amaram eles o. Só realmente empurrou ela, Aïka e Tronka, no tanque o homem velho. Oh Lanka bebeu! Lanka ohafogado!

Friday, March 17, 2006

Geef mij

Geef mij, uit Uw onnoemelijke
beschrijvingen één waarachtige
gestalte en ik zal U zeggen
wie U bent, O, onbestaande.

Marc CoeneGive me ( a computer translation from Dutch into English )


Give me, from Your nameless
descriptions one true
figure and I will tell You
who You are, O, unexisting.
Me donner (une traduction informatique de l'anglais dans français)

Me donner, de Vos descriptions
anonymes une vraie figure
et je Vous dirai
que Vous êtes, O, pas existant.

Tuesday, February 21, 2006

Het slot binnengaan

Het slot binnengaan en dan
de verwoesting waarnemen.
Makelaar zijn in onroerende
goederen en de staat opmaken.

En de ervaring onder
het goedkeurend oog van de
grootgrondbezitter: alles is
opmerkelijk volledig en nauwkeurig.

Hangend buiten treden en daar
weer twijfel vinden. Maar de
rug toegekeerd naar het
onaantastbaar schandaal:

Dat gij verder schrijdt en met
zekerheid en de laan opgaat en de
beuken keurt en het hekken kruist en
het slot dan dichten en het hoofd oprichten.

Marc CoeneThe end enter ( a computer translation from Dutch into English )

The end enter and

observe then the destruction.
Make up broker its in
real estate and the state.

And the experience under

the approving aim for from the
large landowner: everything is notably
complete and accurate.

Hanging outside step and

find there again doubt.
But the backs turned to
to the untouchable scandal:

That you further strode and

goes up with security and the avenue and
tests the beeches and crosses the fences
and close the end then and set up the head.El fin entra (una traducción de la computadora de inglés en español)

El fin entra y observa
entonces la destrucción.
Componga a corredor su
en bienes raíces y el estado.

Y la experiencia bajo
el objetivo que aprueba para
del hacendado grande: todo
es notablemente completo y exacto.

La ahorcadura fuera del paso
y el hallazgo allí otra vez duda.
Pero las espaldas giraron
a al escándalo intocable:

Que usted anda a zancadas
aún más y sube con la seguridad y la avenida
y prueba las hayas y cruza las cercas y cierra
el fin entonces y el conjunto arriba lacabeza.

Friday, January 06, 2006

Het jaar Ulta op Mulkenta

Men sliep op het hoofd
en interpreteerde dat
als een nader komen
tot het oorspronkelijke.

Het voedsel bestond uit
diverse grassoorten die
men stoofde en rijkelijk
besprenkelde met vlugzout.

Zo dacht men de snelheid op
te drijven om vervolgens
aanhoudingsverschijnselen
te doceren.

De kinderen beheersten alles
in de hoogste mate en de jaren
des onderscheids werden
teruggetrokken tot voor de geboorte.

Dit veroorzaakte op korte
tijdsspanne een duidelijk
onderscheid tussen de
prenatale en postnatale groep.

Gevechten tussen jeugdbendes
creëerden een natuurlijke
selectie die resulteerde
in onomkeerbaarheid.

Men zegge en schrijve het jaar Ulta
als op Mulkenta de laatste Postnataal
wordt gelyncht en de bevolking nog
uitsluitend uit Ongeborenen bestaat.

Marc Coene


The year Ulta on Mulkenta ( a computer translation from Dutch into English )

One slept on the head
and interpreted that
if an after come
till the original.

The food consisted
of various grass kinds that
one stewed and lavish
sprinkled with quick salt.

As one thought
to drive the speed on
to lecture then
apprehensions phenomena.

The children controlled were
withdrawn everything in the
most extent and the years of
the differences till for the birth.

This caused on short times
team a clear difference
between the prenatale
and postnatale group.

Fights between youth gangs
created a natural selection
that resulted in
irreversibility.

One say and write is lynched
the year Ulta as on Mulkenta the last
Postnataal and consists the population
yet exclusively of Unborn.
Le Ulta d'année sur Mulkenta (une traduction informatique de l'anglais dans français)

Un dormi sur la tête
et a interprété que si
un après avoir est
venu jusqu'à l'original.

La nourriture a consisté
en les divers genres d'herbe qui
un stewed et prodigue
aspergé avec le sel rapide.

Comme l'un a pensé
pour conduire la vitesse
sur faire une conférence alors
des phénomènes d'appréhensions.

Les enfants contrôlés tout
ont été retiré dans le plus d'étendue
et les années du jusqu'à de différences
pour la naissance.

Cette équipe en chômage
partiel causée une différence
claire entre le prenatale
et postnatale groupe.

Les combats entre les bandes
de jeunesse ont créé une sélection
naturelle qui a eu pour résultat
l'irréversibilité.

L'un dit et écrit est lynché le
Ulta d'année comme sur Mulkenta le dernier
Postnataal et consiste la population pourtant
exclusivement de pas encore Né.
Monday, December 05, 2005

Dag van aankoop

Een obstakel is als op zondagmiddag
niet de stedelingen rondhangen met
die vlammende hoofden vol van het
vooruitzicht op onwaarachtige

Gebeurtenissen, maar zij, integendeel
gezinsgewijs hunkerend hun blikken
laten dwalen langs de vitrines van
de gesloten neringen en dan blijkt

Dat hun hoop op de toekomst die is
van de volgende Dag van Aankoop, die
van het genot der aanschaf van de
duizendvoudige variëteit der dingen.

Marc CoeneDay of Purchase

An obstacle is not hang
around as on sunday afternoon the
city-dwellers with that blazing heads
full of the prospect on not true

Events, but she, on the contrary
familylike hankering their looks let
err along the display cases of the
closed businesses and then appeared

That their hope on the future that is
of the next Day of Purchase, that of
the enjoyment of the purchase of
the thousandfold variety of the things.Dag av Anskaffelse ( en dataoversettelse fra Engelsk inn i Norsk )

En hindring er ikke henger rundt
da på Søndag ettermiddag by-dwellers
med den å flamming fører
full avutsikten på ikke sann

Begivenheter, men hun, på den motsatt
familylike hankering deres titter lar
err langs utstillingstilfellene avden
stengedd forretninger og da kommet fram

At deres håp på fremtiden som
er av den neste Dag av Anskaffelse,
det av gleden av anskaffelseet
av dentusenfoldig sort av tingene.

Tuesday, November 08, 2005

De steen

De steen ligt werpensklaar
in de palm van de rechterhand.
Men strekt de linkerarm. Voorwaarts.
Men beweegt die. Naar achteren.
In eenzelfde vloeiende beweging
beweegt men de rechterhand. Naar voren.

Met enorme kracht wordt de steen
verplaatst. Weg van de persoon die
de actie voert. Die kijkt bevredigd
tot de kleine stip in de verte verdwijnt.
Men gaat zich langzaamaan vervelen.
Men gaat op zoek naar de nieuwe steen.


Marc CoeneThe stone
(a computer translation from Dutch into English)

The stone lies throw ready

in the palm of the right hand.
One extends the left arm. Forward.
One moves that. To back.
In one and the same flowing movement,
one moves the right hand. To in front.

With enormous power, the stone

becomes moves. Way of the person
that the action leads. That looks satisfied till
the small dot in the distance disappears.
One will be bored slowly.
One goes on missing to the new stone.Steinen (en dataoversettelse fra Engelsk inn i Norsk)

Steinen ligger kast som vÆrer
beredt i håndflaten av den riktige hånden.
En forlenger den venstre armen. Frem.
En trekk det. Til rygg. I en ogdet
samme strømmer bevegelse,
en trekk den riktige hånden. Til i front.

Med enorm kraft blir steinen trekk.
Måte av personen som tiltaket leder.
At titt tilfredsstilt til den lille
prikken i avstanden forsvinner.
En boret langsomt.
En fortsetter å mangling til den nye steinen.Thursday, October 13, 2005

Op een drijvend ponton

Men beleeft in de stad G. dit vreemde voorval.
Men bevindt zich aan een massieve, eikenhouten tafel.
In de linkerhand houdt men de vork, rechtopstaand.
In de rechterhand houdt men het mes, rechtopstaand.
Als vraagt men aan een mindere te eten.
Alles is gewoon, de gewoonlijkheid in optimale vorm.

De pose doet zich vanzelfsprekend voor te middernacht,
binnen de havenwijk van deze bescheiden provinciestad
G., die toch één der grootste is te B., klein land.
Een ponton drijft midden het S.-dok. Rondomom
waait een koude wind. De maan schijnt vol, slechts nu
en dan beneveld door een kleine wolk. Overigens
staat de hemel vrij. De bijna onoverkomelijke nacht lonkt
overweldigend. Van verre continenten brengen
schepen een zwak vermoeden van de geur van de zee
met zich mee. Weinig loeit, slechts sirenen.

Op een drijvend ponton lijkt het wachten op voedsel
welhaast hopeloos. Het lichte deinen van het
inktzwarte water stimuleert nochtans de eetlust
der geharde magen. Evenwijdig met de masten der
machtige schepen wijst het inoxidabel eetgerei tergend
naar het zwerk. Bijna wordt het gegeven onoverzichtelijk.
Toch gebeurt iets, onverwachts. Men wordt besteld.
Professioneel houdt de kelner het dienblad boven
het wateroppervlak. Vandaag zijn er kalfslapjes.

Maar die waarlijk vreemdsoortige honger dient
zich blijvend aan. Dan kromt men langzaam de
gespierde nek en met open mond, halfdichtgeknepen
ogen staart men, in een nu onveranderlijk
geworden houding, naar het
Bovenste, naar het Allemachtige.


Marc Coene


On a floating ponton (a computer translation from Dutch into English)

One experiences in the city G. this strange incident.
One was found of at a solid, oak table.
In the left hand, one holds the fork, erect.
In the right hand, one holds the knife, erect.
If asks one at a less to eat.
Everything is usual, the triviality in optimal form.

The while self does grant is obviously for,
within the harbor district of these at midnight province city
G., that really one of the largest toB., small country.
A ponton drives dove in the middle of the S. -. Around
a cold wind blows. The moon appears full, only now
and then clouded through a small cloud. Otherwise
state the heaven free. The almost insurmountable night
ogles overwhelming. Of far continents bring take onboard
a weak suspect of the smell of the sea with
self with. Little howls, only sirens.

On a floating ponton, the waiting resembles food
almost desperately. The light heave of the
ink black water stimulates nonetheless the appetite
of the hardened stomaches. Parallel with the masts of
the powerful take on board wisest the inoxidabel eat convenience provoking
to the heaven. Almost the given becomes poorly organized.
Yet lifted something, unexpectedly. One is ordered.
Professional holds the waiter the tray above
the water surface. Today its there calfsalad.

But that truly peculiar hunger announces
self permanently. Then one bends slowly the
muscular neck and with open mouth, half closed
pinch eyes one stares, in a now invariable
become attitude, notwithstanding at the
Top, notwithstanding at the Extreme.

Su un che il galleggiando ponton (una traduzione di computer da inglesi in italiano)


Une esperienze nella città G. quest'episodio strano. Un è stato trovato di a un solido, una tavola di quercia. Nella mano sinistra, une prese la forchetta, erige. Nella mano giusta, une prese il coltello, erige. Se chiede un a un meno di mangiare. Tutto è usuale, il triviality nella forma ottima.


Il mentre stesso concede è ovviamente per, entro il distretto di porto di questi alla città di provincia di mezzanotte G., ciò realmente uno del più grande toB., il paesepiccolo. Un ponton guida la colomba nel mezzo dello S. -. Intorno un vento freddo soffia. La luna appare pieno, soltanto di tanto in tanto annuvolato attraverso unanuvola piccola. Altrimenti dichiarare che il cielo libera. Gli sguardi amorosi di notte quasi insormontabili sopraffacendo. Di continenti lontani porta porta a bordo unsospetto debole dell'odore del mare con stesso con. I piccoli ululati, soltanto le sirene.


Su un che il galleggiando ponton, l'attesa assomiglia al cibo quasi disperatamente. Lo sforzo leggero dell'inchiostro annerisce l'acqua stimola ciò nonostante l'appetito degli stomaci induriti. Essere parallelo a con gli alberi del potenteporta a bordo il più saggio l'inoxidabel mangia provocare di convenienza al cielo. Quasi il dato diventa male organizzato. Ha sollevato ancora qualcosa, inaspettatamente. Un è ordinato. Il professionista tiene il cameriere il vassoio al disopra di la superficie di acqua. Oggi il suo lí calfsalad.


Ma ciò la fame veramente particolare stesso annuncia permanentemente. Poi une curve lentamente il collomuscolare e con la bocca aperta, la metà ha chiuso il pizzico guarda un fissa, in un adesso invariabile èdiventato l'atteggiamento, ciononostante alla Cima, ciononostante all'Estremo.

Wednesday, September 07, 2005

Men spoorde mij in het verleden aan

Men spoorde mij in het verleden
aan tot bidden maar ik stelde
daarop een verbod en behartigde
voortaan mijn eigen belangen.

Een zaak opende ik, maar ik bleef
onzakelijk en het cliënteel dat
al eens kwam, kwam nooit weerom
en men maakte geen winst.

Op sloot ik mij in een tuin
teelde er mijn wortelen, maar
hoe diep ik achteraf ook zocht
en wroette in de aarde :

Hen vond ik niet en ook van mijn
tuin distantieerde ik mij.
Toen beenhouwde ik en niemand
nuttigde langer nog mijn vlees.


Marc CoeneOne traveled by train me in it on lately (a computer translation from Dutch into English)


One wanted to pray put me in it
on lately till only I thereupon a ban
and looked after from
now on my own interests.

An affair open I, but I remained

never on concise and the customers that
came already once, never came
again and one made no profit.

On I shut bred sought me in

a garden there my roots, but how
deeply I in the rear also and
burrowed in the earth:

Them I found not and
also of my garden took I distance.
When butchered I and nobody
consumed longer yet my meat.

Uno viajado en tren mí en ello en recientemente (una traducción de la computadora de inglés en español)


Uno quiso orar me puso en ello

en recientemente hasta sólo yo por tanto

una prohibición y cuidó de ahora

en adelante mis propios intereses.


Un asunto abre yo, pero yo

nos quedamos nunca en conciso y los clientes

que vinieron ya una vez, nunca

volvieron y uno no hizo ganancia.


En cerró criado me buscó en

un jardín allí mis raíces, pero cuán

profundamente yo en el trasero también

e hizo una madriguera en la tierra:


Ellos yo encontré no y también de

mi jardín tomó yo distancia.

Cuándo mató yo y nadie consumimos

más largo mas mi carne.
Sunday, August 14, 2005

Raam op de maan

Donker lag ze op bed. De maan
scheen vol: hij dacht
dat hij haar schedel zag!

Voorzichtig lichtte hij de deken.
Alles was nat van de nacht en
van de dromen die nog zouden komen.

Hij stond op en keek door het raam.
Nooit had hij zo een droom onder
het waken, bedacht hij.

Toen spoedde hij zich terug: zij
ademde! En plotseling kreeg zij weer vel
en vlees en koude, van het lange wachten.


Marc Coene

(this poem appeared before in the magazine Yang-121)


Window on the moon (a computer translation from Dutch into English)Dark lay they on bed. The moon
appeared full: he thought
that he her skull saw!

Carefully he lifted the blanket.
Everything was liquid of the night and
of the dreams that yet would come.

He stood on and looked through the window.
He had never so a dream under
the watching, considered he.

When hurried he back: she
breathed! And sudden they again skin
and meat got and cold, of the long watches.
La finestra sulla luna (una traduzione di computer da inglesi in italiano)


La disposizione scura loro sul letto.
La luna è apparsa pieno: ha pensato
che egli il suo teschio ha visto!

Attentamente ha sollevato la coperta.
Tutto era il liquido della notte e
dei sogni che verrebbe ancora.

Ha stato in piedi su e guardato attraverso la finestra.
Ha avuto mai cosí un sogno sotto
l'osservazione, l'ha considerato.

Quando è affrettato sostiene: ha
respirato! Ed improvviso sbucciano ancora
e la carne ha preso ed il freddo, degli orologi lunghi.
Tuesday, July 26, 2005

De alpinist-poëet spreekt

’t Is een gevecht,
een gedicht.

Een afgrond, waarin
ge lustig kijkt

of dramatisch springt.
En verdrinkt.


Marc CoeneThe alpinist-poet speaks ( a computer translation from Dutch into English )

It is a fight,
a poem.

An abyss in which
you look cheerfully

Or dramatically jumps.
And drowns.


Le poète-alpiniste parle (une traduction informatique de l'anglais dans français)

C'est un combat,
un poème.

Un abîme dans lequel
vous regardez joyeusement

Ou saute de façon spectaculaire.
Et noie.

Thursday, June 30, 2005

Mededeling vanwege de Ultamulkentaanse Minister van Leefwezen

Men heeft brood nodig en
sommigen geen vlees. Vis,
groenten, best veel daarvan:
die bevatten bestanddelen.

Men ademt, beweegt het lichaam.
Daartoe bestaan variaties.
Men beweegt modern,
geeft dat een naam.

Hiervoor bestaat losse kleding.
Ook die is belangrijk. Zij ook
kent andere vormen. Sommigen
kleden zich lomp. Dat mag.

Het veroorzaakt onderscheid. Wat
het voor velen pas leuk maakt.
Leuke dingen, daarmee
behoudt men de lust.

Om de lust draait het, zegt men
wel. Draaiende moet men blijven.
Sommigen draaien dol.
Maar er bestaan instellingen!

Een goede instelling is op zijn
plaats, daartoe zal men ijveren.
Naijveren mag, verborgen. Doch
het kan ook open.

Daartoe stichtte men justitie.
Zo kan men alles wegen. Iemand
vond de wegenbelasting uit.
Het was een uitvinder.


Marc CoeneCommunication Because of the Ultamulkentanian Minister of Live Orphans (a computer translation from Dutch into English)

One has bread necessary and
some no meat. Fish, vegetables,
best many of that:
that contain constituents.

One breathes, moves the body.
For that exist varitions.
One moves modern,
gives that a name.

Before loose clothing exists.
Also that is important. She also
other forms knows. Some
cloths self rag. That may have.

It causes difference. What
the furrow many fit amusing makes.
Amusing things, with
that keeps one the desire.

Round the desire turns it, says one
well. Turning one must remain.
Some turns extremely.
But it exist institutions!

A good institution is will
work on its place, for that one.
After work may, hidden.
But it can also open.

For that founded one justice.
As can one everything weigh. Someone
invented the road load.
It was an inventor.交流因為 Ultamulkentanian 活的孤兒的部長(來自進到繁體中文的英語的一個電腦翻譯 (traditional Chinese))

一個有麵包必需品和一些沒有肉。魚,蔬菜,最好很多那:那容納選民。一次呼吸,移動身體。用於那存在變化程度。一個行動現代,給那一個名字。以前解開衣服存在。也那是重要的。她也其他形式知道。一些布自己}舊衣服。那可能有。導致差異。甚麼很多適合的皺紋逗樂使。逗樂事情,具那保持一慾望。慾望轉的回合它,一個說好.變成一必須剩下。一些旋轉非常地。但是存在公共機構!一個好的公共機構是希望進行其地方那一個。在工作可能之後,隱藏。但是能夠也打開。對那種被建立的一個正義。如能夠一個一切重。某人被發明路裝載量。是一位發明者。Wednesday, May 04, 2005

Ik aanschouwde mijn verlangens

Ik aanschouwde mijn verlangens en
interpreteerde die als zijnde
gastronomisch waarna ik me aan
enig denkwerk tegoed deed en mij
begaf naar een eethuis waar men de
door mij zo fel begeerde gerechten
serveerde in een aantrekkelijk kader.

Zij die zich daar bevonden verorberden
smaakvol het voedsel en ik voelde mij
met hen verbonden en ook ik at.
Ook dronk ik, dat noemde ik water.
De tijd verstreek en de andere
aanwezigen voerden een handeling
uit. Het was de betaling.

Doch ik onttrok mij hieraan, niet
in het bezit zijnde van enige middelen
daartoe, noch voldoende werkzaamheden
verricht hebbende om hieraan te kunnen voldoen.
Ik was een Nieuwe Arme op het vlak
der geldelijke middelen maar evenzeer
op geestelijk gebied deed ik mij zo voor.

Daarom verwijderde ik mij uit deze gelegenheid
en men keek me meewarig aan en wuifde
mij na, maar ik gedroeg mij ten overstaan
van deze gesticulaties flegmatiek en
doorheen de regen begaf ik mij opnieuw
naar huis toe, alwaar ik teruggetrokken
de daad van het ontlasten verrichtte.


I contemplated my desires ( a computer translation from Dutch into English )

I contemplated my desires and
interpreted that as being gastronomically,
after which I me at only thinking work
credit balance did, and me failed to
a restaurant which one the through
me so fierce roared courts
served in an attractive frame.

They that self that found consumed
pleasing the food and I felt connected me
with them and ate also I.
Also I, that drank named water I.
The time and the other persons
present went by led an act
out. It was the payment.

But I withdrew me at this, not
in the possession being of only
means for that, neither sufficient
activities performed have at this can satisfy.
I was did a New Poor on the area of
the financial means only as much as
on spiritual territory I me so for.

Therefore removed I me from this
occasion and one checked me pityingly
at and waved me, but I behaved me in
the presence of this gesticulaties
flegmatiek and through the rain broke
down I myself again to house to,
where I withdrawn the act of relieving performed.


Contemplei meus desejos (uma tradução de computador de inglês em Portugese)

Contemplei meus desejos e interpretado
que como é gastronomicamente,
depois que que eu me em só pensando
que saldo credor de trabalho fez,
e me fracassei a um restaurante qual o
por mim cortes rugidas tão ferozes
serviram numa armação atraente.

Eles que se que achou consumido
agradando o alimento e eu senti-me
liguei-me com eles e comeu também I.
Também eu, isso bebeu chamado I. de água.
O tempo e as outras pessoas apresentam
foram por dirigir um ato fora.
Era o pagamento.

Mas eu me retirei em isto, não
na posse é de único meio para
isso, atividades nem suficientes
representado tem em isto pode satisfazer.
Fui feito uns Novos Pobres na área do meio
financeiro só tão muito quanto em
território espiritual eu me então para.

Portanto retirei eu me desta ocasião
e um verificou-me compadecer
em e me ondear, mas eu me comportar
no presença deste flegmatiek de
gesticulaties e pelo chuva colapsar eu me
outra vez abrigar a, onde para mim retirar
o ato de aliviar representado.

Monday, April 11, 2005

Gedreven door een plotselinge opwelling onttrokken zij zich

Gedreven door een plotselinge opwelling
onttrokken zij zich onafhankelijk van elkaar
maar bijna gelijktijdig uit hun respectieve
woningen, waarvan zij na het verlaten
de deuren zorgvuldig vergrendelden.

De stadslucht was onfris, alles glom nog
na van de regen, er was weinig verkeer
en toch belemmerden voetgangers op de meest
ongelegen momenten hun doorgangswegen,
wat hen bedroefde of toch minstens irriteerde.

Zij namen op diezelfde dag dezelfde straten,
doch ze misten elkaar telkens weer op enkele
minuten na en in het koffiehuis was de rekening
van de ene pas vereffend toen de ander zich
voelde aangespoord daar enige tijd door te brengen.

Thuisgekomen werd van dit alles niets genoteerd,
evenmin was er enige voldoening over de voorbije
uitstap, maar er werd koffie gezet en een krant
doorgenomen en van dan af aan uitgekeken naar de volgende
dag en gedroomd van veranderende weersomstandigheden.Through a sudden fit, they withdrawn driven
( a computer translation from Dutch into English )

Through a sudden fit,
they withdrawn driven independently of each other
only almost simultaneously from their respective
houses, of which they carefully bolted
after the leaving the doors.

The cities air was unfresh, everything was shone
yet after of the rain, there little traffic
and reallypedestrians hinderred on the most
inconvenient moments their passages road
what them sad or really at least irritated.

They took on the very same day the same streets,
but they missed each other each time again on single
minutes after and in the coffee house the bill
of one then the others self settled fit was felt
exhorted bringing through that only time by.

By this everything nothing, neither there had been recorded
became come home only satisfaction over the done
outing, but there coffee set and a paper
was gone over and looked dreamt of then finished at out
for the next day and by changing weather conditions.
Attraverso una misura improvvisa, loro ritirato guidato
(una traduzione di computer da inglesi in italiano)

Attraverso una misura improvvisa,
loro ritirato guidato indipendentemente di l'un l'altro
soltanto quasi simultaneamente dalle loro
case rispettive, di cui hanno sprangato
attentamente dopo il lasciare le porte.

L'aria di città era l'unfresh,
tutto è stato ancora brillato dopo della pioggia,
il lí piccolo traffico ed il reallypedestrians hinderred sui momenti più inconvenienti
la loro strada di passaggi ciò che loro triste o
realmente almeno irritato.

Hanno portato sul molto stesso giorno le stesse strade,
ma hanno mancato l'un l'altro ogni tempo ancora sui
minuti soli dopo che e nel caffè alloggiano
il conto di un poi gli altri stesso ha regolato la misura è stato
sentita portare esortato attraverso che soltanto il tempo da.

Non niente da questo tutto, né era stato registrato è diventato
è venuto lí la casa soltanto soddisfazione
sopra la passeggiata fatta, ma la lí serie di caffè ed una carta è stato andata
sopra e guardato sognato di poi finito a fuori per
l'indomani e cambiando le condizioni di tempo.Monday, March 28, 2005

Een greep uit het leven op Ulta Mulkenta

(economische verwezenlijkingen en de sociale gevolgen)


Men begon weerkundige
verbeteringen te voorspellen.
Regende het dan vielen de
bonen duur uit.

Ter compensatie
verspreidde men ladders.
Hoger en hoger
gingen de beloftes.

Men hield ruggenspraak
met de hoogste gelederen.
Tweemaal daags werd opgestaan
en men ging ook weer slapen.

Zonder op vertraging te rekenen
transporteerde men per boot
vliegtuigen naar verre landen.
Er kwam een woonverbod.

Dit stimuleerde de overvaart
en beteugelde drastisch
het inwonen van huisdieren.
Er was minder en minder leven.

Bij het terugkeren bracht
men leguanen. Op dinsdag en
vrijdag aten die huisvuil.
Het werd verboden zich nog te gedragen.

Marc CoeneA Grip from the Life on Ulta Mulkenta (economic realisations and the social consequences)
(a computer translation from Dutch into English)


One began metereological
improvements to predict.
Rain it then fell the
coupons last out.

To compensation,
one spread ladders.
Higher and more high
went the promises.

One held backs speech
with the most ranks.
Twice daily and one gotten up
became wanted to sleep also again.

Without on delay to figure
transported one per boat
airplanes to far land.
There a ban live came.

This stimulated crosses the
and curbed drastically
the living from pets.
There was less and less life.

By the returning, one brought
iguanas. On Tuesday and
Friday ate that house refuse.
It became foroid self yet to behave.
Une poigne de la vie sur Ulta Mulkenta (les réalisations économiques et les conséquences sociales)
(une traduction informatique de l'anglais dans français)

L'un a commencé les améliorations
de metereological pour prédire.
Pleuvoir l'est tombé alors
les bons durent hors.

A la compensation,
une échelles de diffusion.
Plus haut et haut
est allé plus les promesses.

Un a retenu le discours avec le classe plus.
Deux fois quotidien et un
est levé est devenu a voulu
dormer aussi encore.

Sans sur le retard pour calculer
l'un a transporté par les avions de bateau
à la terre extrême. Là-bas une vie
d'interdiction est venue.

Ces crosses stimulées le et courbé
radicalement l'habiter
des animaux favoris.
Il y avait moins et moins de vie.

Par le retourner, un iguanes amenés.
Mardi et vendredi a mangé ce détritus de maison.
Il est devenu foroid que
soi pourtant pour comporter.

Monday, March 14, 2005

Aanzet tot fabel over het geduld van kippen

Een hoenderhok.
En een stok.
De ingrediënten
zijn aanwezig.
We wachten nu
op de dirigenten.

Marc Coene


Start till fable over the patience of chickens
( a computer translation from Dutch into English )

A chicken coop.
And a stick.
The ingredients
are person present.
We wait now
on the conductors.


Empiece hasta la fábula sobre la paciencia de pollos
(una traducción de la computadora del inglés en elespañol)

Un gallinero de pollo.
Y un palo.
Los ingredientes
son el presentes de persona.
Esperamos ahora
en los conductores.


Tuesday, March 01, 2005

Het leven op aarde

Het zoeken
naar vinden.

Het wachten
op komen.

Het leven
op aarde.


Marc CoeneThe life on earth
( a computer translation from Dutch into English )


The seeking
to find.

The waiting
on come.

The life
on earth.
Das Leben auf Erden
( Eine Computerübersetzung von Englisch in Deutsch )


Das suchen,
zu finden.

Der Warten
auf kommt.

Das Leben
auf Erden.


Monday, February 21, 2005

De meest eenzame man

Ik ben de meest eenzame man op deze planeet.
De meest eenzame man op deze planeet Ping-Ping.
Leuk klein winkeltje overigens, leuk klein winkeltje.
Want ik weet er alles van.

Ik ben de enige die nooit zou overleven.
Dat is raar maar raak gezegd.
En het is mijn regel en ik hou mij aan de regels.
De regels van de planeet die bergen verzet.

Ik droog drie zonnige hemdjes en drie paar kousen.
Zo heeft men het mij gezegd en ik doe het.
Ik ben zelfstandig maar ik leef niet kolossaal.
Niemand deelt mijn roerselen, niemand bemint ze.

Ik hou zielsveel van fluiten maar dat doe ik niet.
Rikketik speel ik op de machine Ping-Ping.
Een hard gebeente heb ik in het hoofd vergroeid.
Ik verlos mij niet ervan door het denken.

Ik ben star en behoudend en ik ben onevennaastig.
En ik heb een winkeltje, leuk winkeltje.
Niemand weet iets daarvan, ligging onbekend.
Eenzaamste winkeltje zij het op de planeet. Ping-Ping.

Marc CoeneThe most solitary man
( a computer translation from Dutch into English )

I am the most solitary man on this planet.
The most solitary man on this planet Ping-Ping.
Amusing small store otherwise, amusing small store.
For I know of it everything.

I am never would survive the only that.
That is odd but get said.
And it is my rule and I hold me at the rules.
The rules of the planet that mountains move.

I dry three sunny shirts and three pair stockings.
As has one the me said and I do it.
I am not independent but I live colossal.
Nobody divides loves my rudder yards, nobody she.

I do not love do souls many flutes only that I.
Rikketik play I on the machine Ping-Ping.
A hard bones have I in the head grown.
I do not deliver myself of it through the thinking.

I am rigid and conservative and I am un even fellow human.
And I have a store, amusing store.
Nobody know something of that, location strange.
Most solitary they it go shopping on the planet. Ping-Ping.
Den meste ensomme mannen
(en dataoversettelse fra Engelsk inn i Norsk)

Jeg er den meste ensomme mannen på denne planeten.
Den meste ensomme mannen på denne planetPing-Ping.
More liten forretning ellers, more liten forretning.
For jeg vet av det alt.

Jeg er aldri overlever det eneste det.
Det er uvanlig men blir sagt.
Og det er min regel og jeg holder meg på regel.
Regel av planeten som fjell flytter.

Jeg tørker tre solblanke skjorter og tre par stockings.
Da har et det som meg sagt og jeg gjør det.
Jeg er ikke uavhengig men jeg lever colossal.
Ingen deler kjærligheter min rudder gårdsplasser, ingen hun.

Jeg elsker ikke gjør sjeler mange flutes bare den I.
Rikketik skuespill jeg på den bearbeidende Ping-Ping.
Et harde bein har jeg i vokst hodet.
Jeg leverer meg selv ikke av det gjennom å troing.

Jeg er rigid og konservativ og jeg er un selv medmenneske.
Og jeg har en forretning, som more forretning.
Ingen vet noe av det, plassering merkelig.
Mest ensom drar de det å handling på planeten. Ping-Ping.